Administratorem danych osobowych jest:

Aneta Kowol
ul. Lecznicza 4
Nędza 47-440
NIP: 9691497952

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ Gulu-Term:

  • Wyrażenie zgody przez Klientów wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną swoich danych
  • Usługi budowlane- wdmuchiwanie materiału

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE: 

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przeniesienia danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora biuro@gulu-term.pl lub poprzez tradycyjną pocztę na adres Aneta Kowol ul. Lecznicza 4 Nędza 47-440 nip 9691497952

 

ADMINISTRATOR UDOSTĘPNIA DANE KLIENTA: 

Upoważnionym pracownikom odpowiedzialnym za realizację zamówień.

Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością ( partnerzy handlowi)

Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku

Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa